loader image

Zespół Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich

Działalność naukowo-badawcza pracowników Zespołu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich koncentruje się na badaniach z zakresu:

 • Wpływu warunków topoklimatycznych i meteorologicznych na koncentrację i rozpraszanie zanieczyszczeń powietrza w rejonach górskich
 • Monitoringu zanieczyszczeń obszarowych i rozproszonych w zlewniach górskich i nizinnych
 • Środowiskowych i demograficznych podstaw zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza w zakresie użytkowania ziemi oraz turystyki i agroturystyki
 • Zakwaszenia opadów atmosferycznych okolic Bielska-Białej
 • Oceny stopnia zeutrofizowania zbiorników zaporowych w Polsce południowej
 • Wpływu antropopresji na parametry fizykochemiczne i biocenozy wód płynących
 • Określenia przepływu nienaruszalnego w potokach na podstawie badań biologicznych i hydrologicznych
 • Oceny jakości wody na podstawie makrobezkręgowców bentosowych jako organizmów wskaźnikowych
 • Określenie przepływu nienaruszalnego na podstawie badań biologicznych i hydrologicznych
 • Zarządzanie wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych, w warunkach zmian klimatycznych i nasilających się opadów atmosferycznych
 • Wpływu zurbanizowania i zagospodarowania zlewni na wybrane parametry fizykochemiczne wód płynących
Zespoły
Zespół Ekologii i Ochrony Przyrody
Zespół Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Zespół Procesów i Technologii Środowiska
Zespół Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich

Konferencja NAUKA-TECHNOLOGIE-ŚRODOWISKO jest planowana w kwietniu 2021 roku

Konferencja Nauka-Technologia-Środowisko 2021

Termin zgłoszeń na Konferencję zostanie podany w najbliższym czasie. Przyjmowane będą zgłoszenia udziału wraz z podaniem tytułu i przesłaniem streszczenia.

Top