loader image

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta kierunku Inżynieria środowiska

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 i później

Ogólne cele kształcenia, w tym opis sylwetki absolwenta, oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów:

Celem studiów na kierunku Inżynieria Środowiska jest:

  • zapoznanie studenta z wykorzystaniem w praktyce wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku
  • zaznajomienie studenta z zagadnieniami technologicznymi i wykorzystaniem w praktyce wiedzy dającej podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych
  • przygotowanie absolwenta do wykorzystania wiedzy w praktyce i realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji

Struktura kalifikacji absolwenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji społecznych:

Studia I stopnia:

Wiedza. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk ścisłych – matematycznych i przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii i biologii). Zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące struktury, mechanizmu i funkcji procesów życiowych organizmów na różnych poziomach organizacji, ma wiedzę o strukturze ekosystemów, ich klasyfikacji i funkcjonowaniu. Ma wiedzę do formułowania i rozwiązywania prostych zadań w inżynierii środowiska, w tym do wykonywania obliczeń inżynierskich, projektowania utworów inżynierskich. Ma wiedzę z zakresu eksploatacji, projektowania i stosowania instalacji sanitarnych i gazowych, systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w tym procesy technologiczne przyjazne środowisku. Posiada wiedzę z zakresu elementów konstrukcyjnych oraz z zakresu ogólnych warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki. Ma szczegółową wiedzę z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze z uwzględnieniem zasad działania, projektowania i stosowania urządzeń i technologii chroniących powietrze atmosferyczne i powierzchnię Ziemi. Ma wiedzę z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód. Zna podstawowe zagadnienia prawne i ekonomiczne w ochronie środowiska.

Umiejętności. Absolwent posiada umiejętność prowadzenia, pod kierunkiem opiekuna, prostych prac laboratoryjnych i badań terenowych w zakresie analiz środowiskowych. Umie dokonać standardowej analizy procesów zachodzących w przyrodzie i wpływu człowieka na środowisko. Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi analizy symulacyjne i pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących stan środowiska naturalnego, parametrów eksploatacyjnych obiektów technicznych, a także występujące zagrożenia. Potrafi korzystać z fachowej literatury, w tym w językach obcych, i innych źródeł informacji. Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych. Umie porozumiewać się w środowisku inżynierskim i poza nim w tematyce inżynierii środowiska.

Kompetencje społeczne. Absolwent posiada umiejętność pracy w grupie oraz kierowania, wg wskazówek, zespołami ludzkimi wykonującymi rutynowe zadania. W swoim działaniu zachowuje obowiązujące zasady prawne i etyczne. Ma świadomość odpowiedzialności za środowisko i znaczenia pracy na rzecz ochrony środowiska. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

Możliwości kontynuacji kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska lub na kierunkach pokrewnych.

Możliwość zatrudnienia. Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska znajdują pracę m.in. w: biurach projektów i studiów, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, przedsiębiorstwach branżowych produkujących i eksploatujących urządzenia inżynierii i ochrony środowiska oraz w służbach ochrony środowiska, w organach administracji centralnej oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich wydziałach ochrony środowiska, w administracji parków narodowych i parków krajobrazowych, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska, firmach konsultingowych, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem.

Struktura kalifikacji absolwenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji społecznych:

Studia II stopnia:

Wiedza. Absolwent ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów matematyki i statystyki do stosowania w inżynierii środowiska. Ma wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych – zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej oraz w środowisku wewnętrznym (mikroklimat, instalacje w budynkach).
Zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska. Zna zasady projektowania obiektów inżynierii środowiska z uwzględnieniem ich niezawodności i bezpieczeństwa. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie alternatywnych źródeł energii pod kątem technik ich wykorzystania, zasobów, oddziaływania na środowisko przyrodnicze, korzyści i strat ekologicznych, aspektów ekonomicznych. Zna i rozumie formy oddziaływań populacji ludzkiej na środowisko oraz stopień i skalę antropogenicznych zagrożeń i przekształceń biosfery, atmosfery, litosfery i hydrosfery z uwzględnieniem oddziaływania ksenobiotyków na elementy środowiska naturalnego. Zna zasady tworzenia strategii rozwoju zrównoważonego na różnych poziomach organizacji kraju zgodnie z obowiązującym prawem. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania środowiskiem, w tym realizację polityki ekologicznej oraz procedury wdrażania systemów zarządzania środowiskowego.

Umiejętności. Potrafi wybrać odpowiednie metody i modele matematyczne oraz techniki pomiarowe służące prognozowaniu niektórych procesów zachodzących w atmosferze i hydrosferze. Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty laboratoryjne oraz badania środowiskowe w celu oceny stanu środowiska naturalnego oraz efektów działania urządzeń obiektów inżynierskich. Identyfikuje zagrożenia związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem obiektów inżynierskich oraz wskazuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom. Potrafi dobrać i zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania umożliwiające zastosowanie alternatywnych źródeł energii w wybranych gałęziach przemysłu i w gospodarstwach domowych. Ocenia wpływ wybranych gałęzi przemysłu na środowisko i dobiera technologie minimalizujące antropopresję. Posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie inżynierii środowiska w języku polskim i obcym.

Kompetencje społeczne. Pracuje samodzielnie i w zespole oraz potrafi określić priorytety i zadania dla siebie i zespołu. Absolwent potrafi poddawać konsultacjom społecznym planowane działania dotyczące środowiska przyrodniczego, społecznego i gospodarczego, posługuje się argumentami na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Rozumie potrzebę rozwoju technologii proekologicznych i ma świadomość odpowiedzialności ludzkości za stan środowiska.

Możliwość kontynuacji kształcenia. Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia (podyplomowych) z zakresu inżynieria środowiska lub na kierunkach pokrewnych oraz na studiach doktoranckich.

Możliwość zatrudnienia. Absolwenci studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska znajdują pracę m.in. w: biurach projektów i studiów, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, przedsiębiorstwach branżowych produkujących i eksploatujących urządzenia inżynierii i ochrony środowiska oraz w służbach ochrony środowiska, w organach administracji centralnej oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich wydziałach ochrony środowiska, w administracji parków narodowych i parków krajobrazowych, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska, firmach konsultingowych, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem.

Sylwetka absolwenta kierunku: Ochrona Środowiska

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 i póżniej

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów:

Celem studiów na kierunku Ochrona środowiska jest:

a) zapoznanie studenta z wykorzystaniem w praktyce wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku,
b) zaznajomienie studenta z podstawowymi zagadnieniami technologicznymi związanymi z inżynierią ochrony środowiska przyrodniczego,
c) przekazanie studentowi informacji oraz wyrobienie w nim umiejętności wyjaśnienia związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w naturalnych i antropogenicznych ekosystemach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią,
d) przekazanie studentowi szczegółowej, specjalistycznej wiedzy i umiejętności w ramach prowadzonych specjalności, przydatnych na rynku pracy
e) przygotowanie absolwenta do wykorzystania wiedzy w praktyce, otwartego na  postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Struktura kwalifikacji absolwenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji społecznych jest następująca:

Wiedza. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk ścisłych – matematycznych i przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii i biologii). Ma wiedzę na temat części składowych (geokomponentów) środowiska  przyrodniczego (świata żywego, skał wraz z rzeźbą terenu, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, atmosfery, klimatu) i zależności jakie między nimi występują. Zna formy oddziaływań populacji ludzkiej na środowisko oraz stopień i skalę antropogenicznych zagrożeń i przekształceń biosfery, atmosfery, litosfery i hydrosfery. Zna podstawowe metody kontroli i monitorowania stanu środowiska. Posiadł wiedzę o instrumentach i metodach ochrony środowiska oraz technikach jego odnowy. Zna podstawowe zagadnienia technologiczne istotne dla ochrony środowiska, w tym procesy technologiczne przyjazne środowisku. Zna podstawowe zagadnienia prawne i ekonomiczne w ochronie środowiska. Absolwent specjalności Ekspertyzy środowiskowe ma podstawową wiedzę w zakresie wykonywania ekspertyz i opinii środowiskowych. Absolwent specjalności Ekoturystyka ma podstawową wiedzę w zakresie organizowania turystyki zrównoważonej, w tym wycieczek krajoznawczych, oraz metod edukacji ekologicznej.

Umiejętności. Absolwent posiada umiejętność prowadzenia, pod kierunkiem opiekuna, prostych prac laboratoryjnych i badań terenowych w zakresie analiz środowiskowych. Umie dokonać standardowej analizy procesów zachodzących w przyrodzie i wpływu człowieka na środowisko. Potrafi podjąć standardowe działania z wykorzystaniem odpowiednich procedur (w tym prawnych), metod i technik rozwiązujących problemy w zakresie ochrony środowiska. W swoich działaniach kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju. Potrafi korzystać z fachowej literatury, w tym w językach obcych, i innych źródeł informacji. Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych.  Posiada umiejętność właściwego porozumiewania się z otoczeniem społecznym w formie werbalnej, graficznej i pisemnej. W swoich działaniach zawodowych potrafi wykorzystać specjalistyczną wiedzę, zdobytą na zajęciach w ramach modułów specjalnościowych.

Kompetencje społeczne. Absolwent posiada umiejętność pracy w grupie oraz kierowania, wg wskazówek, zespołami ludzkimi wykonującymi rutynowe zadania. W swoim działaniu zachowuje obowiązujące zasady prawne i etyczne. Ma świadomość odpowiedzialności za środowisko i znaczenia pracy na rzecz ochrony środowiska.  Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

Możliwości kontynuacji kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska lub na kierunkach pokrewnych, np. inżynieria środowiska.

Możliwości zatrudnienia. Absolwenci studiów na kierunku Ochrona środowiska są przygotowani do pracy w instytucjach zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska oraz zrównoważonym wykorzystaniem  zasobów środowiskowych (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Instytuty Ochrony Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarządy Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych, Instytut Gospodarki Odpadami, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska), w organach administracji centralnej oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich wydziałach ochrony środowiska, ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach (Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska), szkolnictwie różnych szczebli (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego), firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej (przedsiębiorstwach zajmujących się zaopatrzeniem w wodę i usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami) oraz zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych, bądź ochroną atmosfery, przemyśle (m.in. zakładowe służby ochrony środowiska), biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem czy instytucjach związanych z integracją z Unią Europejską. Absolwenci przygotowani są do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie studiowanej specjalności.

Zespoły
Zespół Ekologii i Ochrony Przyrody
Zespół Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Zespół Procesów i Technologii Środowiska
Zespół Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich

Konferencja NAUKA-TECHNOLOGIE-ŚRODOWISKO jest planowana w kwietniu 2021 roku

Konferencja Nauka-Technologia-Środowisko 2021

Termin zgłoszeń na Konferencję zostanie podany w najbliższym czasie. Przyjmowane będą zgłoszenia udziału wraz z podaniem tytułu i przesłaniem streszczenia.

Top