loader image

Oferta badawcza

Oferta na usługi badawcze Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska:

Zespół Ekologii i Ochrony Przyrody

 • Usługi z zakresu metod ochrony szaty roślinnej na różnych poziomach jej organizacji, waloryzacji przyrodniczej terenów na podstawach geobotanicznych, taksonomii i geografii mszaków, ekologii mszaków leśnych i bagiennych
 • Ocena stanu zachowania i ochrony różnorodności szaty roślinnej. Ocena stanu środowiska za pomocą bioindykatorów.

Zespół Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska

 • Ocena mikrobiologiczna prób środowiskowych
 • Oznaczanie wskaźników mikrobiologicznych ścieków i osadów ściekowych
 • Ocena toksykologiczna, wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, gleb

Zespół Procesów i Technologii Środowiska

 • Analizy fizyko- chemiczne wody, ścieków, odcieków i osadów ściekowych
 • Mineralizacja próbek środowiskowych
 • Doradztwo w zakresie doboru metod oczyszczania gazów odlotowych, w szczególności w zakresie metody biofiltracji gazów uciążliwych odorowo
 • Opracowywanie procesów i technologii oczyszczania (podczyszczania) ścieków przemysłowych i odcieków z wysypisk ( w procesach biologicznych –beztlenowych i tlenowych oraz fizyko-chemicznych – adsorpcja)
 • Analiza i opracowanie usuwania specyficznych substancji występujących w wodach, w ściekach , odciekach i osadach w procesach biologicznych i fizyko-chemicznych

Zespół Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich

 • Wykonywanie ocen czynników przyrodniczo-technicznych na potrzeby planowania przestrzennego
 • Analiza czynników meteorologicznych i glebowych na potrzeby rolnictwa i ogrodnictwa
 • Konsultacje i doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji wymaganej przepisami prawnymi z zakresu ochrony środowiska (oceny oddziaływania na środowisko, systemy zarządzania środowiskowego)
 • Analiza zjawisk ekstremalnych w hydrologii, zasobów dyspozycyjnych, pomiary hydrometryczne
 • Przyrodnicza (geobotaniczna) inwentaryzacja i waloryzacja terenów (m.in. na potrzeby planowania przestrzennego), projektowanie obszarów chronionych, przygotowanie planów ochrony, monitoring biologiczny i fitoindykacja
 • Porady w zakresie chemii ogólnej, chemii analitycznej i chemii fizycznej (problemy środowiska, edukacja, dydaktyka (metodyka)
 • Modelowanie komputerowe w projektowaniu nowych materiałów
 • Oznaczenia fitoplanktonu w wodach (struktura ilościowa i jakościowa, ocena biomasy)
 • Ocena jakości wód oraz poziomu trofii w oparciu o fitoplankton – glony jako bioindykatory zanieczyszczenia ekosystemów wodnych
Zespoły
Zespół Ekologii i Ochrony Przyrody
Zespół Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Zespół Procesów i Technologii Środowiska
Zespół Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich

Konferencja NAUKA-TECHNOLOGIE-ŚRODOWISKO jest planowana w kwietniu 2021 roku

Konferencja Nauka-Technologia-Środowisko 2021

Termin zgłoszeń na Konferencję zostanie podany w najbliższym czasie. Przyjmowane będą zgłoszenia udziału wraz z podaniem tytułu i przesłaniem streszczenia.

Top