loader image

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska prowadzą zajęcia głównie na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.

Przedmioty prowadzone przez pracowników Zespołu Ekologii i Ochrony Przyrody:

Kierunek studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Inżynieria środowiska – Ekologia ogólna
– Podstawy ochrony środowiska
– Biocenologia
– Systemy informacji przestrzennej
– Zielona infrastruktura w ekosystemie miasta
– Monitoring środowiska
– Synantropizacja układów przyrodniczych
Ochrona środowiska – Ekologia ogólna
– Biocenologia
– Monitoring biologiczny i bioindykacja
– Biologia
– Systemy informacji przestrzennej
– Analiza statystyczna danych środowiskowych

 

Przedmioty prowadzone przez pracowników Zespołu Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska:

Kierunek studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Inżynieria środowiska – Mikrobiologia
– Ekotoksykologia
– Sieci i instalacje sanitarne
– Biotechnologia wody i ścieków
– Alternatywne źródła energii
– Remediacja i bioremediacja środowiska wodno-gruntowego
– Metody komputerowe w inżynierii wody i ścieków
Ochrona środowiska – Mikrobiologia
– Bioremediacja i fitoremediacja środowisk

 

Przedmioty prowadzone przez pracowników Zespołu Procesów i Technologii Środowiska:

Kierunek studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Inżynieria środowiska – Technologia wody i ścieków
– Gospodarka odpadami
– Metody kontroli wód i ścieków
– Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków
– Systemy oczyszczania ścieków
– Procesy i przeróbki zagospodarowania osadów
– Ochrona powietrza
– Sieci i instalacje sanitarne
– Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
– Rekultywacja terenów zdegradowanych
– Utylizacja i recykling odpadów
– Monitoring środowiska
– Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
– Technologie proekologiczne
– Alternatywne źródła energii
– Wysokoefektywne procesy oczyszczania wody i ścieków
– Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych
– Instalacje przemysłowe i specjalne
– Wodociągi i kanalizacja wsi
Ochrona środowiska – Monitoring środowiska
– Podstawy technologii przemysłowych
– Technologia wody i ścieków
– Metody kontroli wód i ścieków
– Technologie bioenergetyczne
– Monitoring środowiska
– Gospodarka odpadami
– Ochrona powietrza
– Rekultywacja terenów zdegradowanych

 

Przedmioty prowadzone przez pracowników Zespołu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich:

Kierunek studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Inżynieria środowiska – Geologia, hydrogeologia i geomorfologia
– Geodezja i fotogrametria
– Gleboznawstwo i ochrona gleb
– Biocenologia
– Hydrologia
– Gospodarka i ochrona wód
– Inżynieria krajobrazu
– Ochrona powietrza
– Meteorologia i klimatologia
– Systemy informacji przestrzennej
– Prawo w ochronie i inżynierii środowiska
– Ochrona własności intelektualnych
– Melioracje
– Chemia organiczna
– Biologia
– Podstawy hydrologii i chemii wody
– Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych
– Zarządzanie środowiskiem
– Monitoring środowiska
– Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju
– Metody komputerowe w inżynierii środowiska
– Prognozy hydrologiczne
– Planowanie przestrzenne
– Synantropizacja układów przyrodniczych
– Metody teledetekcji w meteorologii i hydrologii
– Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych
– Zarządzanie wodą w mieście
– Chemia środowiska
Ochrona środowiska – Geodezja i fotogrametria
– Geologia, hydrogeologia i geomorfologia
– Meteorologia i klimatologia
– Prawo w ochronie środowiska
– Gleboznawstwo i ochrona gleb
– Zanieczyszczenia rozproszone
– Ochrona powietrza
– Ochrona przyrody
– Biocenologia
– Hydrologia ogólna i inżynierska
– Hydrologia i gospodarka wodna
– Ocena oddziaływania na środowisko
– Systemy informacji przestrzennej
– Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
– Ochrona własności intelektualnych
– Atrakcyjność turystyczna środowiska przyrodniczego
– Plany ochrony oraz projektowanie form ochrony przyrody
– Krajoznawstwo, organizowanie i pilotowanie wycieczek
– Biologia
– Chemia organiczna
– Inżynieria procesowa
– Biochemia
– Podstawy ochrony środowiska
– Hydrologia i chemia wody
– Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych
– Zanieczyszczenia rozproszone
Zespoły
Zespół Ekologii i Ochrony Przyrody
Zespół Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Zespół Procesów i Technologii Środowiska
Zespół Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich

Konferencja NAUKA-TECHNOLOGIE-ŚRODOWISKO jest planowana w kwietniu 2021 roku

Konferencja Nauka-Technologia-Środowisko 2021

Termin zgłoszeń na Konferencję zostanie podany w najbliższym czasie. Przyjmowane będą zgłoszenia udziału wraz z podaniem tytułu i przesłaniem streszczenia.

Top