loader image

Realizowane badania

Wykaz aktualnych badań prowadzonych w Instytucie Ochrony i Inżynierii Środowiska w ramach grantów i badań własnych:

Granty zewnętrzne realizowane w 2019 roku:

 • Koncepcja produkcji kwasu bursztynowego z biomasy lignocelulozowej z wykorzystaniem odpadowego CO2
  (kierownik projektu:  dr hab. inż. Mariusz Kuglarz)

Badania realizowane w roku 2018:

 • Występowanie WWA w wodzie powierzchniowej powiatu bielskiego
  (dr hab. inż. Bożena Mrowiec, prof. ATH)
 • Ocena ilościowo-jakościowych zasobów wodnych zlewni beskidzkich w aspekcie produkcji wody pitnej
  (dr hab. Andrzej Jaguś, prof. ATH)
 • Projektowanie emisji w aspekcie parametrów geometrycznych oraz lokalizacji emitorów
  (dr inż. Monika Wierzbińska)
 • Zmienność przepływów w zlewniach potoków górskich dorzecza Brennicy
  (dr inż. Marek Madzia)

Badania kontynuowane:

 • Wpływ dezintegracji chemicznej na osad czynny nadmierny
  (dr hab. Alicja Machnicka, prof. ATH, dr hab. inż. Klaudiusz Grübel, prof. ATH)
 • Bioróżnorodność i jej ochrona w krajobrazach naturalnych oraz kulturowych
  (
  prof. dr hab. Jan Żarnowiec, dr hab. Damian Chmura, prof. ATH,  dr inż. Anna Salachna)
 • Różnorodność flory wątrobowców Polski i problemy jej ochrony
  (prof. dr hab. Henryk Klama)
 • Wpływ redukcji siarczanów na proces utlenienie azotu amonowego w warunkach beztlenowych
  (dr inż. Lucyna Przywara)
 • Zastosowanie procesu fermentacji metanowej do zagospodarowania produktów ubocznych powstających podczas obróbki biomasy lignocelulozowej na cele energetyczne
  (dr inż. Mariusz Kuglarz)
 • Analiza struktury gatunkowej i ilościowej (głównie biomasa fitoplanktonu), a także stężeń chlorofilu a w wodach wybranych zbiorników wodnych
  (dr inż. Ewa Jachniak)
 • Zmienność warunków termicznych w Bielsku-Białej i okolicach
  (dr inż. Janusz Kozak)
 • Redukcja zrzutów z przelewów burzowych przy zastosowaniu mikroretencji
  (dr inż. Ewa Suchanek)
Zespoły
Zespół Ekologii i Ochrony Przyrody
Zespół Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Zespół Procesów i Technologii Środowiska
Zespół Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich

Konferencja NAUKA-TECHNOLOGIE-ŚRODOWISKO jest planowana w kwietniu 2021 roku

Konferencja Nauka-Technologia-Środowisko 2021

Termin zgłoszeń na Konferencję zostanie podany w najbliższym czasie. Przyjmowane będą zgłoszenia udziału wraz z podaniem tytułu i przesłaniem streszczenia.

Top