Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
ATH w Bielsku-Białej

Plac Fabryczny 5
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax (33) 827-91-01
tel. (33) 827-91-81
iois@ath.bielsko.pl

STRONA GŁÓWNA IOIŚ KONTAKT KONFERENCJE STUDIA

KIERUNKI STUDIÓW
 
 

Inżynieria Środowiska – studia dzienne:

 

Studia inżynierskie 7-semestralne
w zakresie:

punktor

Inżynieria ochrony środowiska

punktor

Inżynieria i ochrona biosfery

 

Studia magisterskie 10-semestralne
w zakresie:

punktor

Inżynieria ochrony środowiska

punktor

Inżynieria i ochrona biosfery

 

Studia magisterskie uzupełniające
4-semestralne w zakresie:

punktor

Inżynieria środowiska w przemyśle

punktor

Inżynieria ochrony środowiska

 


Inżynieria Środowiska – studia zaoczne (odpłatne):

Studia inżynierskie 10-semestralne
w zakresie:
punktor

Inżynieria i gospodarka wodna

punktor

Inżynieria i ochrona biosfery

Studia uzupełniające magisterskie
4-semestralne w zakresie:
punktor

Inżynieria środowiska w przemyśle

punktor

Inżynieria i ochrona środowiska 

Sylwetka absolwenta kierunku: Inżynieria środowiska

Studia na kierunku Inżynieria środowiska mają charakter techniczny i techniczno-przyrodniczy. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia inżynierskich 3,5-letnich)lub magistra inżyniera (po studiach magisterskich 5-letnich lub magisterskich uzupełniających 2-letnich) z zakresu inżynierii środowiska. Zgodnie ze standardami nauczania opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, absolwent tego kierunku posiada wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych.Ponadto absolwent jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji. Możliwości zatrudnienia. Absolwenci kierunku Inżynieria środowiska są przygotowani do pracy w organach administracji centralnej oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich wydziałach ochrony środowiska, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Instytuty Ochrony Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarządy Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych, Instytut Gospodarki Odpadami), ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach (Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska), szkolnictwie różnych szczebli (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego), firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, przemyśle (m.in. zakładowe służby ochrony środowiska), przedsiębiorstwach branżowych produkujących i eksploatujących urządzenia inżynierii i ochrony środowiska, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem czy instytucjach związanych z integracją z Unią Europejską.

Sylwetka absolwenta specjalności: Inżynieria i ochrona biosfery

Absolwenci specjalności znają biologiczne podstawy ochrony przyrody w ich aspekcie poznawczym i aplikacyjnym, zasady inwentaryzacji przyrodniczej i przyrodniczej waloryzacji środowisk naturalnych i antropogenicznie zmienionych, założenia i metody monitoringu środowiska, w tym zwłaszcza monitoringu biologicznego i bioindykacji, podstawowe technologie ochrony środowiska, zasady gospodarowania wodą i prognozowania hydrologicznego, zasady tworzenia systemu zarządzania zrównoważonym wykorzystaniem naturalnych walorów i zasobów środowiska. Absolwenci mogą pracować w organach administracji centralnej oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich wydziałach ochrony środowiska, w administracji parków narodowych i parków krajobrazowych, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska, ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach, szkolnictwie różnych szczebli, firmach konsultingowych, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem.

Sylwetka absolwenta specjalności: Inżynieria Ochrony Środowiska

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do planowania, projektowania i eksploatacji systemów ochrony środowiska przyrodniczego, systemów monitoringu środowiska oraz systemów wodno-gospodarczych. Ponadto potrafią dokonywać ocen oddziaływania inwestycji i obiektów na środowisko, jak również planować i eksploatować systemy informacyjne środowiska. Absolwenci mogą pracować w specjalistycznych przedsiębiorstwach wykonawczych, biurach projektów i studiów, w rejonowych i miejskich przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, w zakładach przemysłowych (m.in. zakładowe służby ochrony środowiska), przedsiębiorstwach branżowych produkujących i eksploatujących urządzenia inżynierii i ochrony środowiska, w placówkach naukowo-badawczych oraz w wyższym i średnim szkolnictwie technicznym.

Sylwetka absolwenta specjalności: Inżynieria środowiska w przemyśle

Studia na specjalności Inżynieria środowiska w przemyśle przygotowują do prognozowania, oceny i ograniczenia skutków wpływu działalności gospodarczo-przemysłowej na środowisko. Podstawowym zadaniem kształcenia jest projektowanie i nadzór nad technicznym odtwarzaniem elementów składowych środowiska przyrodniczego, które uległy przekształceniu przez działania człowieka. Absolwenci mogą podjąć pracę zwłaszcza w służbach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, przedsiębiorstwach branżowych produkujących i eksploatujących urządzenia inżynierii i ochrony środowiska, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, biurach planowania przestrzennego, biurach projektów i studiów.

Sylwetka absolwenta specjalności: Inżynieria i gospodarka wodna

Specjalność przygotowuje do projektowania, planowania i eksploatacji w zakresie: urządzeń i technologii ujmowania, transportu, magazynowania i rozprowadzania wody; procesów i urządzeń do uzdatniania i oczyszczania wody; urządzeń oraz technologii usuwania ścieków; procesów i urządzeń do unieszkodliwiania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz osadów ściekowych; procesów i urządzeń odzysku wody ze ścieków oraz urządzeń i technologii oczyszczania miast. Absolwenci specjalności Inżynieria i gospodarka wodna są przygotowani do pracy zwłaszcza w firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, przemyśle (m.in. zakładowe służby ochrony środowiska), przedsiębiorstwach branżowych produkujących i eksploatujących urządzenia inżynierii i ochrony środowiska.